Stevns Klint

Geologisk profiltegning

Eleverne tegner et profil af Stevns Klint og lærer om livets udvikling og Jordens historie

For ca. 30 år siden rystede en ny teori videnskabens verden. Teorien om en kæmpemeteor, der udryddede ca. halvdelen af alt liv på jorden for cirka 65 mio. år siden. Udgangspunktet for dette feltforløb er historien om, hvordan forskeren Walter Alvarez kom frem til den revolutionerende idé gennem sit geologiske arbejde.

På klinten arbejder vi med feltmetoden profiltegning. Vi arbejder konkret med geologiske observationer og bjergartsundersøgelser. Eleverne arbejder selvstændigt med at skitsere klinten og derefter opmåle de geologiske lag og indtegne dem på rigtige profiler. Den geologiske tidsskala konkretiseres, når lag fra forskellige tidsperioder markeres på profilet. Vi undersøger lagenes bjergarter kobler dem sammen med profilet og diskuterer metoden.

Afslutningsvis fortæller vi, hvordan Stevns Klint blev en international nøglelokalitet for teorien om livets udvikling. Vi diskuterer meteorteorien og ser stedet, hvor Walters tog sin verdensberømte prøve af Fiskeler med asteroidestøv (hvis undervisningen finder sted i Højerup).

Når forløbet er gennemført, har eleverne produceret en individuel skitsetegning af klinten samt en opmålt profiltegning lavet i grupper. Begge dele kan med fordel indgå i et efterbehandlingsforløb. Klassen har mulighed for at få et prøvesæt af klintens bjergarter med hjem til efterbehandling.

Forløbet er særligt velegnet til tværfaglige forløb omkring livets udvikling og evolution eller den naturvidenskabelige metode.

Geologisk profiltegning
Geologisk profiltegning
Foto Stevns Klint © Stevns Klint

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1000 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse, Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Geografi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Geografi
Læringsmål:
Færdigheds- og Vidensmål for Naturfag
Efter 9.klasse:
Eleven har viden om:
- Undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
- Karakteristika ved modeller i naturfag
- Metoder til at formidle naturfaglige forhold
- Ord og begreber i naturfag
Eleven kan:
- Indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i
naturfag
- Vælge modeller efter formål
- Vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger
Færdigheds- og Vidensmål for Biologi
Efter 9.klasse:
Eleven har viden om:
- Faktorers medbetydning for arters opståen og udvikling
- Miljøpåvirkning og genmanipulations mulige indflydelse på evolution
- Biologiske, geografiske og fysik-kemiske forholds påvirkning af
økosystemer
Eleven kan:
- Med modeller forklare miljøforandringers påvirkning af arters udvikling

Færdigheds- og Vidensmål for Geografi
Efter 9.klasse:
Eleven har viden om:
- Dannelsen af danske landskabstyper
Færdigheds- og Vidensmål for Fysik/Kemi
Efter 9.klasse:
Eleven har viden om:
- Udvikling i forståelsen af Jordens og Universets opbygning
Eleven kan:
- Forklare, hvordan ny viden har ført til ændringer i forståelse af Jorden og Universet

Se alle tilbud fra: