Aabenraa Kommune - åben skole

Klimatilpasning og regnvandsbassiner

Arwos og SDU tilbyder i samarbejde med alle 9. og 10. klasser i Aabenraa Kommune et forløb omkring undersøgelser af regnvandsbassiner.

Indhold:

Vand fra befæstede arealer i byen såsom veje, tage, pladser osv. ledes ofte til regnvandsbassiner. Formålet er først og fremmest at bremse og opmagasinere vandet for at undgå oversvømmelser, men også at rense vandet for bl.a. næringsstoffer, tungmetaller og andre miljøforurenende stoffer. Fra bassinet ledes vandet videre til vandløb, søer og havet. På den måde beskytter bassinerne miljøet, mens de samtidig sagtens kan have et godt dyre- og planteliv. Forløbet omhandler også den rolle, forsyningsselskabet Arwos spiller.

Forløbet strækker sig over et oplæg på egen skole og efterfølgende feltarbejde i et regnvandsbassin i lokalområdet med en studerende fra SDU.

Forløbet består af:

  • Oplæg på egen skole, ca. 1 1/2 time.

Eleverne introduceres til klimaændringer og klimatilpasning generelt og de tre overordnede emner, som klassen arbejder med. Projektet er et Citizenscience-projekt. Eleverne får viden om, hvad det indebærer.

Emnerne er:

1) Hvordan og hvor meget renser regnvandsbassiner byens vand?
2) Hvordan er forholdene for Fytoplankton?
3) Hvilke dyr og planter lever i bassinerne?

  • Undersøgelse i felten for elever i samarbejde med SDU - 1/2 dag:

Herefter 1/2 dag i felten med en studerende fra SDU, hvor der arbejdes praktisk med dataindsamling. Efterfølgende vil der være sparring/korrespondance med den studerende fra SDU via mail/telefon.

Hvor mange deltagere? 
En klasse ad gangen. Underviseren aftaler selv med SDU, hvornår forløbet kan foregå.

Hvor?
På egen skole og besøg ved et regnvandsbassin i nærheden af den lokale skole.

Hvornår?
Tidspunkt aftales individuelt med SDU.

Tilmelding
Formidlingsagent Arwos: Theis Kylling Hommeltoft, thh@arwos.dk eller mobil: 31 35 58 00

Inspiration:
Klimatilpasning til fremtidens regnvandsbassiner: 
https://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-skolen.dk/files/kopiark/nyteori_til_forloebet_bassin_kapacitet.pdf

Regnvandsbassin

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Geografi
Læringsmål:
Jeg kan opstille hypoteser.

Jeg kan foretage undersøgelser på baggrund af opstillede hypoteser.

Jeg kan sammenligne mine resultater med andres.