Kolding Stadsarkiv

Demokratiet er mit – ordet er frit

I dette forløb får eleverne indblik i det kommunale demokrati. Med udgangspunkt i en konkret kommunalpolitisk sag fra 1980’erne får eleverne viden om, hvordan man i kommunalpolitik kommer fra idé til forslag og til slut en beslutning. Dagen afsluttes i byrådssalen, hvor eleverne diskuterer deres egne idéer, indgår kompromisser, forhandler, afholder afstemning og til sidst præsenterer en sag for et byrådsmedlem.

Vi starter forløbet med en tur over til boligområdet Midtgården – det boligbyggeri i Koldings bymidte, som første halvdel af dagen drejer sig om. Her gives et kort historisk rids af, hvad der har været på arealet før, og eleverne får en rumlig fornemmelse af byggeriets placering og betydning for byrummet. Tilbage på arkivet gives en introduktion til kilder og til det researcharbejde, eleverne skal igennem. Herefter får eleverne i otte grupper hver deres sæt af kilder, som består af bl.a. aviser og protokoller fra byrådet og byrådets udvalg. De skal selv finde frem til kilderne i vores magasiner. Ud fra et særligt notatark skal eleverne gå kilderne igennem og udlede oplysninger og fakta fra dem. Der udarbejdes også en collage, som formidler kildens indhold. Eleverne gennemgår herefter sagen kronologisk, og væsentlige pointer udledt af kilderne understreges og sættes i sammenhæng. På den måde får eleverne et indblik i den politiske arbejdsgang og beslutningsproces: fra idé til beslutning. Samtidig sættes der spot på mediernes betydning i politik – og på, hvordan de måske (måske ikke) nogle gange kan påvirke udfaldet af et valg. 

Som overgang til besøget i byrådssalen gives et kort historisk rids over den kommunale strukturs udvikling og den kommunale administrations arbejdsopgaver. 

Efter frokost mødes vi i byrådssalen, hvor eleverne nu i andre grupper skal arbejde med sager, som de på forhånd har udvalgt hjemme i klassen. De skal først drøfte deres sag i gruppen: finde frem til gode argumenter og stærke forsvar mod kritiske spørgsmål til sagen. Derefter afholdes der "byrådsmøde", og hver gruppe præsenterer deres sag, hvorefter de andre elever har mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. Arkivets historiefaglige medarbejder er ordstyrer og styrer talerækken fra borgmesterens plads. Efter debatten afholdes der afstemning. Den sag, der får flest stemmer, fremlægges for den byrådspolitiker, der støder til i forløbets sidste 15 minutter. Byrådspolitikeren giver feedback og kommer med forslag til, hvordan klassen evt. kan arbejde videre med deres sag. 

Læreren skal huske: 

At bruge ca. 1 lektion på at lade klassen diskutere og beslutte sig for, hvilke sager de vil diskutere i byrådssalen.

At danne 8 grupper på forhånd.

At kontakte arkivet i god tid, da byrådssalen skal bookes og politiker kontaktes.

Debat i byrådssalen
Debat i byrådssalen på Kolding Rådhus
Foto Kolding Stadsarkiv © Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
500 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.

Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.

Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark.

Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune.

Eleven har viden om mediers anvendelse til politisk deltagelse.