Vendsyssel Historiske Museum

Jagt og hundearbejde

verdensmål
Fokus på mål nr. 15 livet på land

Efter en gennemgang af, hvad jagt er, går vi en tur i landskabet og ser, hvordan en jagthund arbejder. Undervejs tales om jagtformer og -teknikker, ligesom vi også ser på, hvordan man kan opdrage en hund til jagtbrug. Turen sluttes med, at hundens apporteringsemne plukkes, renses, tilberedes og spises. Arbejdsformen er praktisk/eksperimenterende.

Tilbydes onsdage hele året.

Jagt og hundearbejde

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 800 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Perspektivering, Madkundskab - Fødevarebevidsthed, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Natur og teknologi:

Sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil.
Kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen.
Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur.
Kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever.
Kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen.
Kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen.

Biologi:

Kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber om deres livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse.
Give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur.
Redegøre for menneskets syn på og brug af produktionsdyr, kæledyr og dyr i fangenskab.
Give eksempler på, hvordan anvendelse af dyr både kan påvirkes af biologisk viden og af følelser.
Give eksempler på naturpleje og naturgenopretning.
Give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår som led i naturforvaltningen.
Formulere og genkende relevante biologiske problemstillinger.

Madkundskab:

Få en forståelse af mad og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv.
Reflektere over og sætte ord på sansemæssige oplevelsers samspil med følelser, individuelle erfaringer og kultur samt det æstetiske i forbindelse med fødevarer og måltider.
Få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse, sæson, produktion, distribution, indkøb, anvendelse og bortskaffelse).