Den Blå Planet 2022

Årsberetning Skoletjenesten Den Blå Planet 2022
Elever på Den Blå Planet
Data Den Blå Planet

Gennem det forgangne år har vi haft særligt  fokus på vores overordnede indsatsområde, hvor vi ønsker at evaluere de besøgende elevers udbytte af vores undervisningstilbud. Ligesom tidligere år har vi  deltaget i de nationale indsatser ’Forskningens døgn’ og ’Naturvidenskabsfestival’, hvor vi har udviklet særlige tematiske forløb til netop disse  uger. De tematiske forløb giver os mulighed for at afprøve de nyeste undervisningsmetoder, der kan indarbejdes i fremtidige undervisningstilbud.

Kvalitetssikring gennem evaluering

Vores undervisning bliver løbende evalueret og revideret, således at den understøtter skolereformens kompetencemål samt lærernes behov. For at styrke kvalitetssikring af undervisningen  har vi udviklet en ny evalueringsmodel, hvor vi undersøger, om vores opsatte læringsmål for de forskellige undervisningsforløb stemmer overens med det udbytte, eleverne går derfra med. Vi har i samarbejde med Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer udviklet elev- og lærerspørgeskemaer til tre udvalgte undervisningsforløb, som dækker hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Resultaterne af de første undersøgelser viste, at der er relativ stor sammenhæng mellem læringsmål og elevernes udbytte af især det praktiske arbejde i undervisningsforløbene. Dertil fik vi et indblik i, hvor i forløbene der er behov for tilpasninger for at give eleverne et endnu større udbytte af undervisningen. De første undersøgelser gjorde os desuden  klogere på evalueringsmodellens svagheder, og hvor der er behov for tilpasninger. Det er planen, at vi fremadrettet skal fortsætte denne evaluering af vores undervisningsforløb.

Temaundervisning

I år har vi i forbindelse med Forskningens døgn i uge 17 sat fokus på plastiks påvirkning af havdyr under overskriften  ’Plastik på menuen’. Her blev de besøgende skoleklasser bl.a.  klogere på, hvad mikroplastik er, og hvordan det rejser gennem havets fødekæder. Vi valgte at sætte fokus på dette emne i år, da det er et emne, som i høj grad optager eleverne, når de arbejder med FN’s Verdensmål 14 om ’livet i havet’. Det var så populært et undervisningsforløb, at alle tider hurtigt blev fuldt booket. Vi arbejder på at tilpasse dette undervisningsforløb, så det kan blive et af vores faste undervisningstilbud.

Dette års Naturvidenskabsfestival i uge 39 var et samarbejde mellem Den Blå Planet og den lokale Tårnbyskole, Nordregårdsskolen. Undervisningen i vores undervisningslokaler blev varetaget af Den Blå Planets egne undervisere, og 9. klasses elever fra Nordregårdsskolen varetog elev-til-elev formidling ved fire formidlingsposter i akvariets udstilling. Formålet med denne type formidling er, at man ved at komme på Den Blå Planet kan møde naturvidenskaben formidlet af unge, og de besøgende elever kommer derved tættere på naturfag gennem andre elever, de kan spejle sig i.