FILM-X 2020-21

Skoletjenestens årsberetning FILM-X 2020-21
Børn på Film X
Nøgletal for Film-X 2020-21

Perioden august 2020 til december 2021 har i høj grad været præget af coronapandemien. Uforudsigelighed ift. nedlukninger og smitteudbrud har udfordret driften i mange perioder, mens der i andre perioder med nedlukning har været tid til at revidere praksis og udvikle nye formater.

Skoleåret 2020-21 kom godt i gang oven på nedlukningen i foråret 2020. Vi oplevede efter første nedlukning noget lavere efterspørgsel og flere aflysninger end normalt, og situationen eskalerede i takt med smitten gennem efteråret, hvor skolerne generelt var udfordrede af transportrestriktioner og lokale smitteudbrud. Afdelingen fik, med god opbakning fra Det Danske Filminstitut og Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer, en hverdag til at fungere trods løbende ændringer og varierende lokalerestriktioner for skoler og dagtilbud. Under nedlukningen fra december 2020 til maj 2021 flyttede vi en del aktivitet online. Både faste undervisere og studentermedhjælpere medvirkede til at udvikle korte

filmforløb til hjemsendte elever. Derudover blev eksisterende forløb og undervisningsmaterialer revideret, og vi etablerede en række nye partnerskaber. I samme periode gennemførte vi webinarer for pædagoger og IT-ambassadører ude i landet som en del af indsatsen målrettet dagtilbud. Ved genåbningen i maj 2021 oplevede vi stor interesse fra skolernes side, og efterspørgslen i første halvdel af skoleåret 2021-22 har været overvældende med en belægningsprocent tæt på de 100 – dog med tiltagende antal akutte og oftest coronarelaterede aflysninger frem mod nedlukningen i december 2021.

Styrket trivsel

Skoletjenesten FILM-X har altid haft den gode oplevelse med legende, kreativt samarbejde i fokus, og derfor har mange lærere ønsket at besøge FILM-X med særligt fokus på at ryste eleverne sammen igen. Vi modtog en bevilling fra puljen til Styrket trivsel, der gjorde det muligt at tilbyde 32 skoleklasser gratis forløb, og vi valgte at lægge forløbene i skoleårets opstart, hvor vi mente, at behovet for at styrke det sociale var størst. Forløbene blev udsolgt på kort tid, og vi oplevede en helt særlig begejstring fra både lærere og elever ved at være sammen igen omkring en aktiv og engagerende læringsproces.

Vi markedsførte forløbene via Filmcentralen.dk og skoletjenesten.dk og tilgodeså primært skoler uden for Københavns Kommune, i og med at københavnske folkeskoler i forvejen kunne booke gratis forløb støttet af Åben Skole-puljen.

Digitale forløb

Skoletjenesten FILM-X har længe været optaget af at understøtte filmproduktion i skoler og børnehaver via digitale materialer. Medio 2020 udkom materialet Krig, konflikt og kammerater, der kombinerer analyse og produktion og er udviklet i tæt samarbejde mellem UUL og redaktør på Filmcentralen / Undervisning. Materialet var omdrejningspunkt i det pædagogiske laboratorie, og i efteråret observerede vi forløbet blive gennemført i en 6. klasse. Observationerne gav os vigtig viden til dels at revidere forløbet, dels at finde en model til vores fremtidige materialer. Erfaringerne fra det pædagogiske laboratorie kvalificerer særligt rammesætningen af de digitale forløb og styrker argumentation ift. at kombinere analyse og produktion.

Endnu et forløb er blevet udviklet i samarbejde med Filmcentralen-redaktionen i foråret 2021, og dette blev lanceret i september 2021 under titlen Til kamp for klimaet. Derudover er den nye viden blevet inddraget i udviklingen af de korte digitale forløb til hjemsendte elever, som efterfølgende er blevet redigeret, og i starten af 2022 vil blive lanceret på den nye version af Filmcentralen.dk, så de kan anvendes mere permanent i en skolekontekst.

Partnerskaber

Siden ombygningen af FILM-X studierne blev afsluttet i 2019, har det pædagogiske team haft fokus på udvikling af nye forløb i partnerskab med skoler m.fl. Partnerskabet med Blågård Skole blev velafsluttet i juni 2021, og det har været tydeligt, at eleverne både fagligt og socialt får stort udbytte af de længerevarende forløb. Den røde tråd i tre af de partnerskaber vi har etableret i skoleåret 2020-21, og som blev afviklet i første halvdel af skoleåret 2021-22, er demokrati.

Partnerskabet med teatret Anemonen og Skolen på Islands Brygge gav en 4. klasse både viden om demokrati på mikro og makro niveau samt egne erfaringer med at være i en demokratisk proces. Både på teateret hvor de skabte en forestilling sammen med en skuespiller, i filmstudierne hvor de kæmpede for en sag med en kampagnefilm, og på skolen hvor de udviklede og fremførte en flash mob i skolegården.

I partnerskab med Arbejdermuseet har vi udviklet et nyt forløb omkring aktivisme, og i uge 44 deltog hele udskolingen på Ålholm skole i aktivismeforløb på både Arbejdermuseet og i FILM-X som optakt til deres projektuge om demokrati. Forløbene blev godt modtaget af både elever og lærere, og vi afventer en egentlig evaluering. I partnerskab med Rapolitics har vi udviklet et forløb omkring rap og film som udtryksformer under temaet ytringsfrihed med respekt. Afviklingen af disse forløb foregik i samarbejde med en rapcoach, som tilførte en særlig faglighed, der appellerer til en gruppe elever, der ofte holder sig i baggrunden. Vi oplevede, at rapgenren kombineret med musikvideo åbnede for nye, frisættende udtryksformer, og der opstod mange værdifulde diskussioner ift., hvad man kan sige offentligt, og hvordan man gør det i en god tone. Dialogen med to partnere, som har solid rod i at underbygge elevernes demokratiforståelse, har øget fagligheden, og samtidigt bliver filmen sat i spil på nye måder for vore partnere og bliver en aktiv stemme for eleverne.

Filmcentralen for de yngste er også blevet løftet fagligt via partnerskaber, dels med en sprogpædagog omkring særlige sprogforløb, dels med Naturcenteret Amager Strand omkring udvikling af scienceforløb. Partnerskaberne styrker fagligheden, og filmen får ny relevans for pædagogerne ved at blive koblet til temaer, der står højt på deres dagsorden.

Kontakt:

Tidligere årsberetninger fra FILM-X

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten FILM-X's tidligere årsberetninger?