FILM-X 2022

Årsberetning Skoletjenesten FILM-X 2022
Undervisning på Film-X
Årsberetning Skoletjenesten FILM X 2022

Årets indsatser

2022 startede med, at vi fik afviklet de sidste restriktioner fra corona-pandemien og bød en mere velkendt hverdag velkommen tilbage. Belægningen har stort set været på niveau med tiden inden pandemien, men vi oplevede, at skolerne i højere grad bookede med kortere varsel, og vi har brugt flere resurser på markedsføring end tidligere.

Frem mod årsskiftet har vi ligeledes oplevet aflysninger begrundet i dårlig økonomi på skolerne og bl.a. forbud mod at bruge resurser på at tage ud af huset. Denne tendens må forventes at fortsætte ind i 2023. Midlerne fra Åben Skole er således en vigtigere hjælp for os end tidligere både i forhold til at få udnyttet kapaciteten og til at kunne udvikle nye forløb -  særligt de længerevarende.

Partnerskabsaftalen mellem Skoletjenesten og Det Danske Filminstitut blev ikke fornyet, og det formelle samarbejde blev derfor afsluttet pr. 31/12 2022. Andet halvår af 2022 var mærket af denne beslutning, og Filminstituttet gennemførte i efteråret en organisationsomlægning, hvor FILM-X blev lagt sammen med de øvrige fysiske aktiviteter i afdelingen Cinemateket, mens de øvrige læringsaktiviteter blev overflyttet til en nyoprettet filmformidlingsafdeling, der i højere grad fokuserer på digitale tiltag og det landsdækkende perspektiv. Skoletjenestens UUL vil fremover være teamleder for alle aktiviteter i FILM-X, således at initiativer for private, skoler og børnehaver igen drives og udvikles mere samlet, hvor der ellers har været arbejdet på at skabe rum for at have særligt fokus på læringsaktiviteterne via partnerskabet.

Det er intentionen, at Filminstituttet fortsætter med at deltage i Skoletjenestens netværk via temadage, studiegrupper og i den generelle kommunikation.

Tema om sorg til de yngste

Redaktionen på Filmcentralen for de Yngste, hvor Skoletjenestens medarbejder indgår, spørger jævnligt pædagoger, hvilke temaer børnehaverne ønsker at arbejde med, og hvor de særligt har behov for at få understøttet deres indsats. Temaet sorg er blevet nævnt med jævne mellemrum, og i 2022 udviklede vi derfor et temamateriale, der understøtter den til tider svære samtale mellem børn og voksne omkring sorg. Vi udvalgte i redaktionen tre film, der havde sorg som hovedtema, og som på forskellig vis skildrer børn, der mister nogen, de holder af. Herefter tog vi kontakt til det Nationale Sorgcenter og indledte et frugtbart samarbejde med en konsulent, der har årelang erfaring med at støtte børn og deres familier i forbindelse med dødsfald og kritisk sygdom.

I dialog med konsulenten formulerede Skoletjenestens UUL spørgsmål til filmene, som hjalp til at sætte ord på sorgprocessen og børnenes undren over døden. Ligeledes gav konsulenten inputs og sparring til tre aktiviteter, som Skoletjenesten udviklede til temaet med henblik på at give rum for dialog, der på børnenes præmisser understøtter åbenhed omkring det at savne og miste. Endelig indeholdt aktiviteterne rituelle handlinger, der kunne gøre sorgen konkret og visuel, så den langt nemmere kunne italesættes og deles med andre. Vi afsluttede udviklingsarbejdet med at gennemføre temaet (filmvisning og aktiviteter) sammen med en pædagog og tre børnegrupper i en børnehave i Mjølnerparken. Vi producerede ved samme lejlighed tre video-tutorials, der viser aktiviteterne blive foldet ud, således at andre børnehaver nemt kan tage aktiviteterne op uden at skulle forberede sig nævneværdigt.

Samarbejdet med konsulenten fra Det Nationale Sorgcenter var helt essentielt i forhold til at kunne tage en så vanskelig og tabubelagt problematik op, og vi oplevede i redaktionen, at vi fik frigjort vigtig energi til at varetage vores egen filmfaglighed og lade den blomstre i samspil med en anden fagekspert.

Derudover oplever vi, at produktionen af video-tutorials gør det både enkelt og inspirerende for pædagoger at give sig i kast med de lidt vanskelige temaer, som de i øvrigt finder dybt vigtige og meningsfulde at tage op.

Forløb på skolerne

I årets løb har vi med støtte fra Åben Skole gennemført et turboforløb med Ålholm Skole, som gav os mulighed for at tage ud på skolen og undervise de tre deltagende  7. klasser, forud for at de kom på et forlænget forløb i FILM-X studierne. Forløbet gav os både et vigtigt indblik i skolernes hverdag, hvordan vores undervisningsmaterialer anvendes , og hvordan transformationen af en novelle til et filmmanuskript kan give nyt stof til de fortællinger, eleverne bringer til live i studierne.

Et andet Åben Skole-støttet forløb har vi udviklet sammen med Arbejdermuseet – med afsæt i sidste års Aktivisme-forløb. Denne gang tog vi forløbet med ud på skolerne og producerede kampagnefilm sammen med klasserne. Undervisningen blev varetaget af to undervisere fra hhv. FILM-X og Arbejdermuseet, og forløbet har været rigtig vellykket og udbydes fortsat i 2023. Dog giver det mange ekstra opgaver at koordinere forløbene, når tre parter er involveret, ligesom der ligger en særlig opgave i at servicere og transportere udstyr. Og det bliver tydeligt i hvor høj grad kulturinstitutionens fysiske rammer er med til at give undervisningen et særligt løft, både hvad angår motivation og fokus fra elevernes side og dermed den formodede læring. Vi vil fremover overveje nøje, om vindingerne ved at tage vores undervisning ud på skolerne kan matche de resurser, vi bruger.

Kontakt: