Skoletjenesten Bornholms årsberetning 2018-19

Årsberetning Skoletjenesten Bornholm 2018-19.
Bright Green Island Splash 1 Skoletjenesten undervisningstilbud

Skoletjenesten Bornholm har i skoleåret 2018-19 videreudviklet på grundskoleniveau inden for kunst, kultur og natur. Derudover har vi også inddraget daginstitutionsområdet, blandt andet med den nye samtalebog for daginstitutioner ”Kom og lær: Sprog gør klog – i kunst, natur og kultur”.

Samarbejdsrelationerne mellem skolerne og kulturinstitutionerne, herunder Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm, er fortsat blevet videreudviklet gennem partnerskaber og nye kontakter. Skoletjenesten Bornholm er med til at uddele kommunale midler fra en forholdsvis stor pulje til Åben Skole-projekter, hvilket betyder indsigt i, hvad der rør sig af projekter på skolerne, og hvilke projekter der bliver understøttet økonomisk. Desuden hjælper og understøtter vi lærere, skoler og eksterne læringsmiljøer rundt omkring på øen gennem kurser, dialogmøder og med at søge midler.

Kom & Lær: Sprog gør klog – i kunst, natur og kultur.

”Kom & Lær: Sprog gør klog – i kunst, natur og kultur” er en ”samtalebog” for daginstitutioner, som giver inspiration til at udvikle forløb i børnehaverne og i indskolingen, så forløbene hjemme på daginstitutionerne vil blive kombineret med besøg ude på relevante besøgssteder. Hæftet støtter op om, at kunst, natur og kultur er en naturlig del af den pædagogiske praksis, men at børnenes oplevelser og aktiviteter med kunst, natur og kultur kan række ud over institutionens og skolens arbejde og kobles med de mange tilbud, der findes på museer, teatre, biblioteker, kulturskoler og naturformidlende institutioner.

”Kom & Lær” er udviklet delvist ud fra den pædagogiske læreplan, som danner rammen for et godt børneliv i dagtilbuddene og delvist ud fra at styrke børnenes sproglige, kreative og naturfaglige kompetenceområder. Derfor er hæftet blevet til en ”samtalebog” med gode billeder af aktive børn, som kan lægge op til at bruge ord og sprog i en samtale med børnene. På hvert opslag er samlet en række ord, som den voksne kan tage fat i – eller måske kan børnene selv læse, hvad der står. På hvert aktivitetsopslag er der en henvisning til hjemmesider, hvor det er muligt for den voksne at læse mere om aktiviteterne.

”Kom & Lær – sprog gør klog – i kunst, natur og kultur” understøtter det kommunale arbejde om et godt børneliv på Bornholm, hvor et af delmålene er at øge 0-6-årige børns ordforråd og begrebsverden gennem deltagelse i de eksisterende kulturtilbud. Hæftet er uddelt til alle daginstitutioner, så børn og voksne kan kigge, læse og snakke.

Naturvidenskabsfestivalen og Bright Green Island

Naturvidenskabsfestivalen i uge 39 2018 blev gennemført på de fleste bornholmske skoler. Skoletjenesten Bornholm understøttede arbejdet med festivalen ved at samle de lidt over 120 tilbud, som blev udbudt på øen, i et katalog omkring temaet ”Bornholm - Den yderste grænse”. Kataloget blev revet væk, og flere end 2500 bornholmske grundskoleelever deltog i naturvidenskabsfestivalen 2018.

Til Naturvidenskabsfestivalen 2019 har Skoletjenesten Bornholm udviklet et nyt katalog ”Det hemmelighedsfulde vand”. Succesen ved Naturfestivalen 2018 bliver forhåbentlig gentaget i 2019, ved at Skoletjenesten Bornholm fortsat samarbejder tæt og godt med de bornholmske undervisere, erhverv og eksterne læringsmiljøer. Derudover har Skoletjenesten Bornholm igen i år søgt støtte til naturvidenskabsfestivalen gennem Astra, men fået afslag, så ugen køres med lokale midler.

Naturvidenskabsfestivalen forlænges, ved at alle folkeskoler på Bornholm får støtte til efterfølgende at lade eleverne arbejde inden for teamet Bright Green Island. Børn og unges grønne dannelse og viden om bæredygtighed og bornholmske ressourcer i fremtiden er et vigtigt emne.

Kontakt

Tidligere årsberetninger fra Skoletjenesten Bornholm

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Bornholms tidligere årsberetninger?