Pædagogiske laboratorier

Læs om emner, metoder og formål for Skoletjenestens ni pædagogiske laboratorier for perioden 2023-25.

Undervisning på ARKEN

 

Arbejdermuseet

Titel: Erhvervsuddannelser som ny målgruppe på museet

Beskrivelse: Laboratoriet undersøger, hvordan museet kan kvalificere og udvikle relevant og vedkommende undervisning til unge på erhvervsuddannelser gennem forskellige former for inddragelse og samskabelse. Der er i laboratoriet et særligt fokus på SOSU-uddannelsen og museets potentiale for at gøre undervisningen virkelighedsnær.

Formål: At skabe et større og højt kvalificeret udbud af undervisningsforløb og aktiviteter for unge og elever på erhvervsuddannelser gennem udvikling af ny viden om målgruppen og et øget samarbejde mellem museets forskellige fagligheder og erhvervsuddannelserne. Det er også formålet at udvikle undervisnings- og udstillingsdesigns og pædagogiske metoder, der involverer de unge som medproducenter og medafsendere af udstillinger og undervisningsforløb på museet, og som generer metoder til arbejdet med at nå nye målgrupper på museer.

Arken Museum for moderne kunst

 

Titel: Kreativt valgfagslaboratorium

Beskrivelse: Laboratoriet undersøger, hvordan museets særlige kunstpædagogiske praksis kan bidrage til at give valgholdselever nye og varierede deltagelsesmuligheder r i forhold til at møde og skabe æstetiske udtryk. I laboratoriet er der blandt andet fokus på at eksperimentere, at arbejde kollektivt i billedlige undersøgelser og at samtale om billeder og billedskabende processer.

Formål: At udvikle didaktik, metoder og faglige tilgange i valgfaget billedkunst gennem brug af kunstmuseets kunstpædagogiske praksis, generel viden om metoder og tilgange i kunstmuseers undervisningspraksis og evt. undervisningsmateriale til læreruddannelse i undervisningsfaget billedkunst.

Designmuseum Danmark

 

Titel: Visuelle og materielle genstande som pædagogisk strukturerende elementer i undervisningsdesign

Beskrivelse: Laboratoriet undersøger, hvordan elevernes oplevelses- og læreprocesser kan styrkes og understøttes gennem brug af visuelle og materielle strukturer i undervisning.

Formål: At udvikle ny grundviden om inddragelse af materielle og visuelle markører/strukturer som didaktisk princip i eksterne læringsmiljøer.

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

 

Titel: Kunstpædagogik i offentlige rum

Beskrivelse: 
Laboratoriet undersøger, hvordan kunstens metoder og tilgange kan omsættes i undervisning, så eleverne primært lærer gennem kunsten i stedet for at lære om kunsten - og i forlængelse heraf, hvordan eleverne får nye perspektiver dels på offentlige rum og de samfundsmæssige problematikker, der udspiller sig i dem, dels på kunsten og dens indvirkning på os, byen og samfundet.

Formål: 
At udvikle metoder til kunstpædagogisk praksis i offentlige rum, metoder til undervisning uden for museet og materialer og tilgange, der kan anvendes af lærere i skolens egen undervisning.

Museum Vestsjælland

 

Titel: Lokalt kulturelt medborgerskab  

Beskrivelse: Det pædagogiske laboratorie undersøger, hvordan museets arbejdsmetoder og genstandsfelt samt museets udstillinger kan understøtte børn og unges deltagelse og oplevelse af lokalt kulturelt medborgerskab. Laboratoriet søger svar på spørgsmålet: Hvordan giver vi børn og unge det bedste fundament for selv at blive aktive, lokale kulturelle medborgere igennem museer som læringsrum?

Formål: At udvikle en medborgerskabsdidaktik og pædagogik med fokus på det lokale i form af deltagelse, identitet, stemme og ejerskab m.v.

Nationalmuseet

 

Titel: Legende undervisningsformater i det kulturhistoriske museum

Beskrivelse: Laboratoriet undersøger potentialerne for/i legen inden for det kulturhistoriske genstandsfelt og den museale ramme i en undervisningskontekst. Konkret undersøges det, hvordan legen som oplevelsesformat kan skabe nye perspektiver på læring og dannelse. 

Formål: At udvikle legende undervisningsformater og modeller herfor i den museale ramme, bidrag til aktuel viden og praksis med leg som aktivitetsform og ramme for læring og interaktion på uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner samt pædagogiske metoder.

Statens Museum for Kunst

 

Titel: At begribe og blive grebet af kunst

Beskrivelse: Laboratoriet undersøger, hvordan der kan arbejdes pædagogisk og didaktisk med billedanalyser der både rummer subjektive oplevelser og periode kendskab.

Formål: Udvikling af dialektisk didaktik i undervisning på kunstmuseer og metoder til udvidet billedanalyse i feltet mellem oplevelse og kunstfaglig viden i fagene dansk og billedkunst.

Vikingeskibsmuseet

 

Titel: Undersøgelsesbaseret undervisningsmetode

Beskrivelse: Laboratoriet undersøger, hvordan kulturhistoriske museer kan bidrage til elevers forståelse af, hvad historisk viden er, og hvordan den bliver til. Den undersøgelsesbaserede undervisningsmetode knytter an til museets tværfaglige metodik i udvikling af historisk viden/viden om historie.

Formål: At udvikle en Kulturhistoriedidaktik, pædagogiske metoder og grundviden om museets genstandsfelt og arbejdsmetoder som afsæt for udvikling af undervisningsdesign.

Zoologisk Have

 

Titel: Bæredygtighed og handlekompetence

Beskrivelse: Laboratoriet undersøger, hvordan der kan tilrettelægges en didaktik for undervisning i Skoletjenesten ZOO, hvor formålet er at udvikle handlekompetence i forhold til ansvarligt forbrug og bæredygtighed hos eleverne.

Formål: At udvikle perspektiver på undervisning om og med bæredygtighed og handlekompetence i naturfaglige læringsmiljøer.

Læs mere om arbejdet med pædagogiske laboratorier i Skoletjenesten her.

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil