Skoletjenestens arrangementer

Her kan du læse om de forskellige typer af arrangementer, som Skoletjenesten afholder i løbet af året.

Studiegrupper

Skoletjenesten afholder hvert år et antal studiegrupper. En studiegruppe er en arbejdsform, hvor en mindre gruppe kolleger fra forskellige skoletjenester, kulturinstitutioner eller andre eksterne læringsmiljøer mødes og arbejder sammen om et fælles fokus – et fagligt emne, en pædagogisk metode eller lignende.

Arbejdsformen i studiegrupperne er båret af deltagernes aktive bidrag, der tager afsæt i viden og erfaringer fra praksis. Studiegrupper fungerer som et refleksionsrum, hvor deltagerne giver og får input og sparring på praksisnære og aktuelle pædagogiske problemstillinger. I en studiegruppe forpligter man sig på at dele viden og erfaringer, give sparring til kolleger fra andre kulturinstitutioner og modtage sparring fra dem. Målet er at styrke den daglige praksis gennem etablering af faglige refleksionsrum.

Studiegrupperne har tilknyttet en facilitator, der skal understøtte forløbet i gruppen. Der er forskel på facilitatorens rolle i de forskellige grupper, og typisk vil en del af det første møde i studiegruppen bruges til en fælles forventningsafstemning. Fælles for alle studiegrupper er, at det i meget høj grad er deltagerne, der præger både form og indhold. Mange af studiegrupperne har på forhånd fastsat mødedatoer for foråret, men der er også grupper, hvor der, inden gruppen samles første gang, skal laves aftaler. Hvis mødedatoer og studiegruppernes omfang er fastlagt på forhånd, fremgår det under beskrivelsen af de enkelte studiegrupper.

Studiegruppernes værdigrundlag

Studiegruppernes form bygger på følgende grundantagelser:

  • At vi kan lære af hinanden ved at trække på hinandens erfaringer og viden på tværs af skoletjenester og kulturinstitutioner.
  • At viden deles, når vi gør noget sammen med et fælles afsæt og en fælles interesse.
  • At ny viden bliver til læring, når det bringes i anvendelse ved at koble sig direkte til deltagerens praksis og/eller omsættes i konkrete produkter.
  • At vi gennem samarbejdet i studiegrupperne skaber værdifulde netværksrelationer, som man kan trække på fremadrettet.
  • At vi er fælles ressourcer for hinanden i udviklingen af sektoren for undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Hvem kan være med?

Alle, der arbejder med skoletjeneste/undervisning i eksterne læringsmiljøer til dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser, er velkomne i studiegrupperne.

Den vigtigste deltagerforudsætning er, at man har en praksis i et eksternt læringsmiljø og derigennem har relevante erfaringer at dele. Nogle af studiegrupperne har derudover formuleret mere snævre deltagerforudsætninger, f.eks. at man har erfaring med et bestemt område, eller at man skal medbringe et eksisterende undervisningsforløb, som man vil videreudvikle i regi af studiegruppen. Er du i tvivl om, hvorvidt du indfrier deltagerforudsætningerne, så kontakt facilitatoren af studiegruppen eller din lokale koordinator.

Alle er velkomne til at deltage i alle studiegrupper på tværs af landet. Studiegrupperne er på forhånd knyttet til en bestemt landsdel, hvor de fleste møder vil blive afholdt. Da møderne typisk afholdes på deltagernes kulturinstitutioner, kan det konkrete sted variere.

Se de aktuelle studiegrupper her

Konferencegæster

Temadage

Skoletjenesten afholder cirka fire temadage om året, hvor vi sætter fokus på et aktuelt pædagogisk eller fagligt emne. Målgruppen er medarbejdere, samarbejdspartnere og andre, der arbejder med at udvikle og tilbyde undervisning uden for skolens rammer. Formen varierer mellem foredrag, fælles diskussioner og gruppearbejde, og vi tilstræber at kombinere teoretiske indlæg med praksiserfaringer.

Se de aktuelle temadage her

Hænder, papirer og kuglepenne

MuseumsUnderviserUddannelsen (MUU)

Skoletjenesten har i samarbejde med ODM/Organisationen Danske Museer og med støtte fra Kulturstyrelsen udviklet en efteruddannelse for museumsundervisere. Uddannelsen har været gennemført siden 2009.

Hænder ved skrivebord med person i baggrunden

Underviserkurser

I Skoletjenesten udbyder vi to kurser, som er henvendt til undervisere i eksterne læringsmiljøer. Kurserne afholdes en gang årligt. Der er endnu ikke en dato for, hvornår kurserne afholdes i 2021.

Dialogbaseret undervisning

Kurset er for undervisere tilknyttet formidlings- og skoletjenesteafdelinger i alle typer af eksterne læringsmiljøer. Kurset giver en dig grundlæggende introduktion til læring ud fra teoretiske perspektiver og praktiske øvelser med særligt fokus på dialogbaseret undervisning, og de potentialer denne pædagogik har for elevernes læring.

Formålet med kurset er at give dig nogle grundlæggende redskaber til at kvalificere dialogen med eleverne i undervisningen og en forståelse for, hvordan en dialogisk praksis kan understøtte elevernes aktive deltagelse i undervisning.

Den gode undervisning

Er du ny underviser på en kulturinstitution? Og vil du gerne have en grundig introduktion til helt grundlæggende og basale færdigheder i undervisningens kunst? Så er dette kursus noget for dig.

Kurset tager afsæt i Skoletjenestens viden om læreprocesser og rammesætning af en god undervisning i eksterne læringsmiljøer. Det handler om spørgsmål som: Hvad er vigtige forudsætninger for, at læring kan finde sted?  Hvordan skaber man et godt læringsrum? Hvordan kan man udvikle sin undervisningspraksis?

Underviser går på række med små elever

Netværksmøder

Skoletjenesten afholder løbende netværksmøder for kommunale konsulenter, der arbejder med åben skole.

På møderne tager vi bl.a. fat i nogle af de tematikker, der arbejdes med i kommunerne i forhold til at løfte opgaven med åben skole:

  • Strategiske overvejelser om organisering af åben skole i kommunen - kommunikation til ledelse og det politiske niveau
  • Kommunikationsveje ud til skolerne – forskellige metoder

Formålet med møderne er, at deltagerne får viden og sparrer med hinanden om, hvordan der nationalt arbejdes med åben skole rundt om i kommunerne.

Facilitatorerne på dagen er koordinatorer i Skoletjenesten.

To personer diskuterer

Kontakt

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Måske er du også interesseret i