Københavns Befæstning - Ejbybunkeren

Mission Kold Krig

Mission Kold Krig er et undervisningsforløb om Den Kolde Krig med vægt på Danmarks rolle, atomvåbenkapløbet mellem stormagterne og dets påvirkning af befolkningens hverdag. Forløbet inkluderer et besøg i Ejbybunkeren, der spillede en central rolle i Danmarks luftforsvar under krigen.

Beskrivelse af forløbet

Mission Kold Krig er et liverollespil, hvor eleverne oplever ideologier, magtbalancer og politiske beslutninger på egen krop. Kan de stole på fjenden, tør de nedruste, og er der spioner iblandt dem? Eleverne spiller i originale dragter som politikere, generaler, journalister, hippier, arbejdere og diplomater. I dette kontrafaktiske rollespil skal eleverne agere og forhandle i en verden, der er delt i to, og hvor atombomben og 3. verdenskrig er en trussel mod verdensfreden. Mission Kold Krig spilles i det originale koldkrigsunivers: Den hemmelige Ejbybunker i Rødovre, der i efteråret 2012 åbnede for offentligheden som stort oplevelsescenter.

Før forløbet

Før- og eftermaterialet er medudviklet og af gymnasielærer Dennis Borgvardt, og består udover besøget i bunkeren, af lærerressourcer og kilder. Forløbet er fordelt over ti moduler.

Materialet og de forskellige kilder finder du herunder. Filen med forløbsplanen hedder "Lærerressourcer og forløbsplan".

For en kortere forberedelse inden besøget i Ejbybunkeren anbefales opgaven "Befolkningsgrupper i USA og Sovjetunionen". Denne opgave kan hjælpe eleverne med at leve sig ind i de roller, de skal indtage i spillet. Samtidig giver opgaven nødvendige argumenter og brugbar baggrundsviden, der kan hjælpe dem, når de i spillet skal afgøre udfaldet af Cubakrisen. Dette materiale linkes til i bekræftelsesmailen, når du booker. 

Efter forløbet

For en kortere efterbehandling af besøget anbefales en diskussion af besøget. Find inspiration i "Lærerressourcer og forløbsplan" under punktet "Refleksion over spillet og elevernes rolle i historien".Praktisk

Har du svært ved at finde vej? Frygt ej! Nedenfor finder du en guide, der kan hjælpe dig med at finde hen til ejbybunkeren. 

Du kan altid ringe, hvis du har spørgsmål.

Periode, hvor forløbet udbydes

Forløbet kan bookes hele skoleåret. Herunder kan du finde lærervejledning samt før- og efteropgaver

Ejbybunkeren
Operationsrum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
850 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Det overordnede formål med forløbet er at omsætte abstrakte begreber omkring Den Kolde Krig til en mere konkret, kropslig og erfaringsbaseret forståelse.

Herunder har vi indsat faglige mål i henh. til UVMs vejledning for historie A og samfundsfag A. Forløbet ligger i større eller mindre grad op til at arbejde med følgende mål.

Historie
Faglige mål
Eleverne skal kunne:
-redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
-behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof
Kernestoffet er:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag (forløbet arbejder med hovedlinjer i nyere tid)
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
-historiebrug og -formidlingSamfundsfag
Faglige mål
Eleverne skal kunne:
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare
og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i
forbindelse hermed
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig
metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

Kernestof
Kernestoffet er:

Sociologi
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
International politik
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt