Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Struktur og genkendelighed i museumsundervisning for specialskoler

Af
Jakob Haahr-Pedersen
Gennem tre år har Vikingeskibsmuseet i Roskilde samarbejdet med Rosenkilde Skole under Autismecenter Vestsjælland. Samarbejdet har givet museet mulighed for at undersøge betydningen af struktur og genkendelighed i museets undervisning og for at udvikle og afprøve forløb med særligt fokus på proces, specialisering og brug af visuelle greb.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Håndværksaktivitet på Vikingeskibsmuseet

I de seneste tre år har Vikingeskibsmuseet i Roskilde haft et samarbejde med specialskolen Rosenkilde Skole, som er en del af Autisme Center Vestsjælland. Rosenkilde Skole tilbyder undervisning for børn og unge med autisme og dækker 0. - 10. klasse.

Gennem samarbejdet med Vikingeskibsmuseet har skolens elever på alle trin besøgt museet gruppevis i alt ni gange hver, hvor de har gennemført forskellige undervisningsforløb. I de mellemliggende perioder har skolens elever arbejdet med vikinger og vikingetid i forskellige fag på skolen, bl.a. i forbindelse med håndværk og udeliv. Det samlede forløb blev bygget op omkring en blanding af eksisterende undervisningsforløb, som museet har tilpasset målgruppen, og helt nye undervisningsformater og -tiltag.

For undervisnings- og udviklingsansvarlig, Kathrine Noes Sørensen, der har stået for at udvikle de samlede undervisningsaktiviteter, er samarbejdet med Rosenkilde Skole et vigtigt element i museets arbejde med forskellige målgrupper:

”Vi skal som museum have en bred social relevans, og vi skal rumme folk, der er i verden på andre måder, og imødekomme de præmisser, de er i verden på.”

Ifølge Kathrine Noes Sørensen har samarbejdet også understreget vigtigheden af at skabe et åbent rum og nogle trygge og tillidsfulde relationer i mødet med alle museets brugere. Dette behov er måske særligt udtalt for specialskoler som målgruppe, men det betaler sig i alle undervisningssammenhænge, hvor de ofte kortvarige forløb kan gøre det svært netop at opbygge tillidsbaserede relationer mellem undervisere, lærere, pædagoger, børn og unge, forklarer hun.

Fællesskab og samarbejde

Lars Trustrup, der er historielærer på Rosenkilde Skole, oplever, at samarbejdet med museet helt grundlæggende har understøttet et fællesskab blandt både elever og lærere. Det skyldes især de mange gentagne besøg på museet samt den løbende dialog mellem elever, lærere og undervisere og de mange fysiske aktiviteter i de gennemførte undervisningsforløb. Lars Trustrup fremhæver især sejlturene på Roskilde Fjord og de indledende samarbejdsøvelser på land. Her var eleverne fx sammen om at trække vikingeskibet Havhingsten, og det var både sjovt og hårdt for alle.

Det fællesskabende samarbejde bliver også fremhævet af Sebastian Kruse, der er udskolingselev på Rosenkilde Skole:

”På museet har vi samarbejdet meget, fx om at laste et skib, ro i takt ude på vandet eller kæmpe et vikingeslag. Det har lært mig, at man ikke kan gøre alt alene.”

Lars Trustrup forklarer videre, at nogle elever ikke har ønsket at deltage i enkelte aktiviteter, og for skolen har det været afgørende, at museets undervisere gav de udfordrede elever plads og tid til at være med på sidelinjen uden at være fysisk og aktivt med.

Faglige koblinger og medbestemmelse

Forløbene på museet har også inspireret lærerne på Rosenkilde Skole til at arbejde tværfagligt med vikinger og vikingetid og til at levendegøre historiefaget på forskellige måder. Inspireret af vikingerne har eleverne fx produceret sværd og økser i håndværk og design, lavet mad over bål i hjemkundskab og arbejdet med myter i forskellige genrer i faget dansk, som også udskolingselev Sebastian Kruse bemærker det:

”Hjemme på skolen har vi arbejdet med nordisk mytologi. Vi valgte hver især en nordisk gud, som vi skulle skrive en tekst om.”

Vigtigheden af at levendegøre historien i undervisningen har lærerne også bemærket i elevernes evaluering af forløbet på museet, og evalueringen har i sidste ende også været med til at give eleverne en stemme, forklarer Lars Trustrup:

”Eleverne har ønsket at arbejde videre med vikingekamp, bl.a. fordi det indebærer teknik og taktik og matcher deres store interesse for esport. På den måde har forløbet været med til at understøtte deres medbestemmelse.”

Tid til specialisering og relationer

For Vikingeskibsmuseet har de mange besøg med de samme elever fra Rosenkilde Skole gjort det muligt både at skabe tætte relationer til eleverne og at stille nogle få, men komplekse og virkelighedsnære opgaver i undervisningsforløbene.

Silas Tavs Ravn er underviser og formidler i håndværksfag på Vikingeskibsmuseet, og han har stået for at gennemføre undervisningsaktiviteterne i samarbejdet med Rosenkilde Skole. Han ser en stor værdi i at have tid til at lære eleverne at kende gennem det længerevarende forløb, fordi det tager hensyn til elevernes autismediagnoser og forskellige udfordringer i den forbindelse. 

At fokusere forløbene gør det ifølge Silas Tavs Ravn muligt at arbejde med en tydelig ”kerne” i både aktiviteter og temaer på de enkelte dage. Det kunne fx være at sætte tid af til at trække vikingeskibet Havhingsten rundt i havnen, som også Sebastian Kruse nævnte det. Denne form for fokusering indebærer også et bevidst valg om at undgå for mange enkeltnedslag i de enkelte forløb. På den måde bliver de fokuserede aktiviteter mere specialiserede, og så giver det eleverne mulighed for at trække sig og vende tilbage gennem forløbet på en meningsfuld måde, hvor de ikke misser afgørende delelementer, forklarer Silas Tavs Ravn.

For mange af eleverne indebar især aktiviteterne omkring at sejle et betydeligt kontroltab i forhold til at være på vandet og en række motoriske udfordringer med at laste og ro. Her har det ifølge Silas Tavs Ravn været vigtigt for museet at vise eleverne, at de får et udbytte af det samlede forløb, selvom man ikke nødvendigvis er aktiv gennem hele forløbet.

Struktur og genkendelighed - i al museumsundervisning

Med udgangspunkt i eleverne fra Rosenkilde som særlig målgruppe har Vikingeskibsmuseet arbejdet med tydelighed og genkendelighed som bærende principper i både forberedelse og udførelse af de enkelte undervisningsforløb, der indgik i samarbejdet. Fx har opstart og afrunding været den samme for alle de ni besøg, som skolens hold hver især har aflagt museet. Et andet greb har været visuelle programmer med piktogrammer, billeder af undervisere og angivelser af, hvor eleverne skal spise og deltage i selve undervisningen mv. Tilgangen har ifølge Silas Tavs Ravn især vist sig gavnlig i museets håndværksforløb, hvor eleverne indledningsvist blev præsenteret visuelt for både håndværksopgavens proces og resultat.

Efterfølgende har det processuelle fokus og de visuelle greb vist sig at give god mening i forbindelse med flere af museets undervisningsforløb. Derfor er de visuelle programmer, som i første omgang blev udviklet til eleverne fra Rosenkilde, nu fx blevet en fast del af forløbsbeskrivelsen til `Smag på vikingetiden´ for indskolingselever. Bl.a. på baggrund af positiv feedback fra indskolingslærere og erfaringerne fra samarbejdet med Rosenkilde Skole arbejder museet nu videre med at undersøge og udvikle brugen af visuelle greb i alle undervisningsmaterialer og -forløb i et tæt samarbejde mellem undervisningsafdeling og museets grafiker.

Sammenfattende ser Kathrine Noes Sørensen samarbejdet med Rosenkilde Skole som et afgørende bidrag til museets samlede undervisningsarbejde:

”Gennem samarbejdet lærer vi noget om vigtigheden af rammesætning og tydelighed. Målgruppen tvinger os til at tænke radikalt anderledes og til både at blive skarpe på, udfordre og videreudvikle vores tilgang til rammesætning og tydelighed som en del af vores undervisningsfaglighed.”

Læs mere om Vikingeskibsmuseets undervisning her.

Kontakt

Portræt af Kathrine Noes Sørensen

Kathrine Noes Sørensen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Vikingeskibsmuseet
Tlf
46 30 02 54
Se profil

Måske er du også interesseret i