Børnehaver og vuggestuer – hvordan møder du de mindste børn?

Få inspiration til hvorfor vuggestuer og børnehaver skal besøge dit eksterne læringsmiljø, og hvordan du kan arbejde med de mindste børn som målgruppe.

Som undervisningsansvarlig på en kulturinstitution, pædagog eller studerende kan du blive inspireret til at lade de allermindste børn bruge eksterne læringsmiljøer, og du kan få nye perspektiver på arbejdet med kunst, kultur og natur i institutionen.

Her på siden finder du flere kulturinstitutioners erfaringer med at udvikle pædagogiske tilbud til daginstitutioner. Hent guides og værktøjer til at planlægge og udvikle tilbud, for eksempel retningslinjer for gode strukturer, inspiration til den fysiske indretning og genstandenes betydning for målgruppen.

Du er også velkommen til at kontakte vores eksperter om åben dagtilbud og få sparring på, hvordan du kommer i gang eller videre med museum for de mindste.

Inspiration til dit arbejde med børnehaver og vuggestuer

Inspiration

Denne liste rummer publikationer om dagtilbud samt henvisninger til igangværende og afsluttede samarbejder mellem eksterne læringsmiljøer og dagtilbud. Den kan bruges som inspiration til arbejdet med åbent dagtilbud.

Æstetik og læring: B. & Sørensen, M. (2006-2015), Austring
En grundbog i æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels Forlag. Grundbog om æstetiske læreprocesser, hvor forfatterne indkredser begrebet ‘æstetik’ og dets betydning.

Bliv klog på partnerskaber
Opsamling på Slots- og Kulturstyrelsens børnekulturkonference, der blev afholdt i 2018 på ARoS. Formålet med konferencen var at videndele erfaringer med partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner fra hele landet. Konferencen henvendte sig derfor til projektledere, chefer og politikere samt pædagogisk personale, der ønskede inspiration til eller mere viden om at arbejde med partnerskaber.

Børn, kulturarv og museer
I antologien bliver det diskuteret, hvad museerne kan tilbyde de mindste børn, og hvordan pædagogerne bliver klædt bedre på til børnenes møde med museet. Antologien er baseret på det nationale Netværk for Pædagogisk Museologis konference i november 2016.

Børn, kultur og lærende partnerskaber
En rapport udarbejdet på baggrund af et udviklingsprojekt på Museet for Samtidskunst om formidling af kunst til små børn. Projektet afdækker en række grundlæggende formidlingsmæssige problemer i små børns møde med museumskulturen, bl.a. i relation til mundtlig formidling, museumsindretning og pædagogens rolle på udstillingerne. Artiklen beskriver nogle centrale opmærksomhedspunkter og munder ud i tre praksisorienterede anbefalinger til museet – med relevans for andre museer.

Det blev en sommerfugl
Det blev en sommerfugl! bygger på erfaringerne fra det toårige KULT-projekt, som blev realiseret i 2016 – 2018. Her kan primært pædagoger finde inspiration til hvordan de kan udnytte de potentialer, der ligger i at inddrage kunst og kulturarv i dagtilbud i deres hverdag.

EMU Dagtilbud
Her findes alt relevant information om dagtilbuddenes bekendtgørelse, læreplaner, læreplanstemaer, beskrivelse af det åbne dagtilbud mm.

Krible Krable temahæfte
Dette temahæfte byder på en samling af artikler, der giver praksisnære eksempler på arbejdet med Krible Krable og begyndende naturvidenskabelig dannelse. Artiklerne er dels baseret på praksiseksempler fra dagpleje, daginstitutioner og indskoling, samt artikler der giver bud på metodiske tilgange til arbejdet med at vække og fastholde børns interesse for naturen. Herunder input fra eksterne læringsmiljøer.

Kunst og kultur i dagtilbud – sådan!
Hæftet indeholder en række eksempler på aktiviteter og projekter, som er gennemført i danske og nordiske dagtilbud. Hæftet præsenterer 14 gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med kunst og kultur i dagtilbud. Eksemplerne er udvalgt, så de dækker forskellige aldersgrupper, geografiske områder, kunstarter og pædagogiske, didaktiske og æstetiske tilgange.

Kørekortkurser
Esbjerg Kommune har udarbejdet kurser og materiale, der skal understøtte pædagogen i brugen af eksterne læringsmiljøer i MYRTHUE. Kørekortkurserne giver pædagogerne mulighed for at kunne tage af sted på egen hånd til en række eksterne læringsmiljøer. Til tilbuddene er der udarbejdet læreplaner, før og efter besøget, samt materialer, forældreinformation og drejebøger.

Legekunst 
Et igangværende nationalt projekt om daginstitutionsbørns leg og dannelse i mødet med kunst og kultur. Projektet er forankret hos Kulturprinsen i Viborg med deltagende kommuner fra hele landet.

Den styrkede pædagogiske læreplan – grundbog til dagtilbudspædagogik.Mortensen, Trine Host m.fl. (2018):Dafolo.Grundbog, der bl.a. introducerer til læreplaner, børnesyn og organisering af læringsmiljøer.

Museerne og de yngste medborgere
Inspirationsmateriale til museumsundervisere, undervisere på pædagoguddannelsen, pædagogstuderende, pædagoger, kommunale konsulenter og andre, der er interesseret i den yngste målgruppe i daginstitutioner og skoler. Hæftet har sit udspring i PÆDMUS – et samarbejdsprojekt mellem fire museer og to pædagoguddannelser under UCL i 2014-2015.

Playful learning – LEGO
Et partnerskab mellem LEGO og alle landets professionshøjskoler om ”at styrke alle danske børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden og deres livslange motivation for legende læring.”

På Spor af Kunst og Ord
Kataloget består af en række erfaringsbaserede, korteartikler samt forslag til kreative projekter og sprogstimulerende aktiviteter, som vil kunne udføres på institutionerne og/eller på et givent kunstmuseum. Kataloget er derfor også tænkt som et inspirationsmateriale til de pædagoger, som har ønske om at arbejde på tværs af sproglige og æstetiske læreprocesser. Kataloget kan også bruges som inspiration til andre kulturinstitutioner, der ønsker at søsætte lignende kunst- og kreativitetsaktiviteter til fremme af børnenes sproglige udvikling.

På små ben
Publikationen henvender sig til alle, der arbejder med kulturformidling og børn i daginstitutioner. Formålet med materialet er at inspirere til indgåelse af nye partnerskaber, der kan skabe meningsfulde og lærerige kulturmøder for børnehavebørn i alderen 3 – 5 år.

Rend og hop på Jellingemonumenterne 
Dette legekatalog er tænkt som inspiration til institutioner, der besøger forskellige eksterne læringsmiljøer. Legene er udarbejdet med øje for det konkrete udendørsmiljø, og de muligheder det giver for at lege med både historieformidlingen og matematikken for de 3 – 6-årige og måske de lidt ældre børn.

Spring ud i naturen
Friluftsrådets Grønne Spirers Spring Ud i Naturen har fokus på den sunde, sansemotoriske udvikling med naturen som springbræt. Projektet tilbyder kurser og materiale, fx 75 aktivitetskort. Dette inspirationsmateriale inspirerer til, hvordan pædagogisk personale med naturen som ramme kan øge børns fysiske aktivitetsniveau, motoriske grundlag og generelle trivsel.

Tidlig kulturstart
Et projekt forankret i Kulturministeriet med otte deltagende kommuner. Det er projektets formål at understøtte, at blandt andet dagtilbud og kulturinstitutioner indgår samarbejder og partnerskaber, så små børn i hele landet i højere grad mødte kunst og kultur i deres hverdag.

Få sparring til arbejdet med børnehaver og vuggestuer

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Udforsk Skoletjenestens andre temaer