Samarbejde og partnerskaber

Styrk samarbejder i åben skole gennem forventningsafstemning om relationer og roller. Opstart eller styrk dit samarbejde med lærere, skoleledere, kommunale konsulenter eller kunstnere.

Skoletjenesten har stor erfaring med udvikling og etablering af partnerskaber. Brug vores værktøjer, når du planlægger et samarbejde eller inddrag modeller og guides til at rammesætte roller og forventninger undervejs i processen med dine samarbejdspartnere.

Du kan også finde artikler, der gennem konkrete eksempler udfolder særlige muligheder og udfordringer ved samarbejder eller læse nationale kortlægninger om åben skole-samarbejder i kommuner og skole-virksomhedssamarbejder.

Kontakt os for sparring om hvordan samarbejde og partnerskaber kan styrkes eller for ideer til hvilke guides, artikler eller netværksfora, der kan løfte dine samarbejder.

Inspiration til samarbejde og partnerskaber

Inspiration: Publikationer om eksterne læringsmiljøer og åben skole

Her præsenteres publikationer, der samler udgivelser om åben skole. Listen er ikke repræsentativ for feltet, men et uddrag af den viden, der findes om feltet. Listen opdateres løbende.

Hvem spiller med i åben skole? Temanummer af tidsskriftet Unge Pædagoger nr. 4 (2017). Afdækker, hvem aktørerne i den åbne skole er, og hvordan de ser åben skoles vilkår, muligheder og udfordringer. 

Elevers læring i den åbne skole. Center for ungdomsforskning. Pless, Mette m.fl. (2016). Forskningsbaseret erfaringsopsamling om undervisningsforløb i samarbejde mellem ungdomsskole og folkeskole.

Kulturens laboratorier: Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler. Aalborg Universitet. Chemi, Tatiana (2017). Ni partnerskaber blandt skoler, kunstnere og kulturinstitutioner er i rapporten dokumenteret, kortlagt og analyseret.Kunstneriske partnerskaber i den åbne skole. Forskningsdesign for børn og unges møde med kunst i skolen. Statens Kunstfond (2017). Rapporten opstiller et overordnet forskningsdesign for projekter, hvor børn, unge, kunstnere, lærere og formidlere mødes om kunstneriske processer og læring.

Læring i den åbne skole. Kommunernes Landsforening (2015). Inspirationsmateriale til forvaltninger og skoler, der vil arbejde med den åbne skole. Fokus på pejlemærker som øget læring og trivsel samt bæredygtige og udviklende rammer for skolens medarbejdere og de eksterne samarbejdspartnere.

Museet i den åbne skole – følgeforskningsrapport. HistorieLab. Latif, Gertrud m.fl. (2017). Rapport, der belyser effekten af at inddrage elever i samarbejde og udviklingsarbejde samt det væsentlige rum for udvikling og læring, der skabes mellem lærere, museumsinspektører og elever i skole-kultursamarbejdet. 

Praksismanual for samarbejde mellem museum, skole og kommune. Museet i den åbne skole. Andersen, Marie Festersen (2016). Inspiration til at indgå samarbejde mellem museer, skoler og kommuner og udvikle læringsaktiviteter til skoleelever. Erfaringerne kommer fra aktører i den åbne skole. 

Øget samspil mellem skole og fritidsliv. Undervisningsministeriet (2016).  

Åben skole – Erfaringer og inspiration fra seks samarbejdsprojekter mellem skoler og eksterne læringsmiljøer. EVA Danmarks Evalueringsinstitut (2018). Inspiration til at udvikle samarbejder mellem kommuner, skoler og lokale aktører. Projekter støttet af Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Nationalt netværk af skoletjenester. Fokus på de mange fordele og muligheder, der er i den åbne skole, samt på at sikre national videndeling og erfaringsudveksling, der kan inspirere kommuner, skoler og eksterne læringsmiljøer til at etablere og gennemføre samarbejder om åben skole.

Åben skole. Temanummer af tidsskriftet Unge Pædagoger nr. 3 (2016). Giver bud på, hvordan åben skole kan manifestere sig i nye læringsrum, undervisningsformer og praktiske og æstetiske læreprocesser.

Få sparring på dit arbejde med samarbejde og partnerskaber

Portræt af Lise Sattrup, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil

Udforsk Skoletjenestens andre temaer