Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Eksterne læringsmiljøer er med til at udvikle undervisningen i skolen

Af
Skoletjenesten
Undervisningen i de eksterne læringsmiljøer kan inspirere ind i skolerne og ind i lærernes undervisning både metodisk og pædagogisk. I de pædagogiske laboratorier udvikler vi metoder og tilgange, der kan bruges i skolens fag, og gennem arrangementer for lærere og skoleledere sætter vi viden og erfaringer i spil. Hvordan det inspirerer og bliver omsat i undervisningen ser vi, når vi evaluerer og gennem vores tætte samarbejde med skoler og lærere.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Hvad fremhæver lærerne?

I november 2023 afsluttede vi arbejdet med en større evaluering af projektet `Arkivet i den åbne skole´, hvor lokalarkiver i Esbjerg, Frederiksberg, Kolding og Københavns kommune har tilbudt kompetenceudvikling for lokale historielærere. Evalueringen dokumenterer, at eksterne læringsmiljøer kan inspirere til lærernes historieundervisning på skolen. Gennem tætte samarbejder mellem skoler og kulturinstitutioner sætter lærerne ord på, hvordan metoder og tilgange fra eksterne læringsmiljøer kan bidrage ind i deres undervisning:

Mit mangeårige samarbejde med Kolding Stadsarkiv har bl.a. inspireret mig til at vende mine historietimer ”på hovedet”. Førhen har jeg traditionelt set startet med at læse en tekst ud fra devisen om, at vi skal vide noget, før vi kan snakke om det. Det nye er, at jeg starter med at forstyrre eleverne ved at præsentere dem for en kilde eller genstand og lader dem undersøge og stille spørgsmål til kilden.
Nicolaj Treumer Bøttcher
historielærer på Bakkeskolen i Kolding
For flere af lærerne var det øjenåbnende, hvor sanseligt, konkret og kreativt eleverne kunne arbejde med kilder, men også lokalarkivernes potentialer trådte frem som noget særligt, da de lokale og relaterbare kilder havde et stort pædagogisk potentiale for at gøre historieundervisningen mere nærværende for eleverne.
Evaluering af arkivet i den åbne skole, 2023

Metoder og tilgange der kan bruges i skolen

Flere pædagogiske laboratorier på museerne arbejder ind i skolens fag og undervisning. Det kan være med input fra lærere, og det kan tage afsæt i aktuelle problemstillinger i skolen.

Undersøgende og oplevelsesbaseret danskundervisning på Statens Museum for Kunst

I et aktuelt pædagogisk laboratorie undersøger SMK, hvordan man kan inddrage kunst i udskolingens danskundervisning, på måder der både rummer elevernes subjektive oplevelser og giver dem periodekendskab. Helt konkret er museet optaget af at give lærerne metoder til at inddrage elevernes sanselige og undersøgende tilgange i en udvidet billedanalyse af Guldalderens og Det Moderne Gennembruds malerier. I laboratoriet udvikles pædagogiske metoder i tæt samarbejde med lærere og lærerstuderende.

Arbejdet med kilder på Vikingeskibsmuseet

På Vikingeskibsmuseet taler det pædagogiske laboratorie især ind i den del af historiefaget, der handler om kildearbejde. I museets undersøgelsesbaserede undervisning arbejder eleverne aktivt med forskellige kilder, herunder museets fem vikingeskibe. Formålet er både, at eleverne gennem praktiske og tværfaglige tilgange inspireret af museets metoder og genstandsfelt udvikler undersøgelseskompetencer, og at de forstår, hvordan fortidens mennesker og samfund var komplekse og forskellige fra vores.

Hvad er pædagogiske laboratorier?

Pædagogiske laboratorier er en arbejdsform i Skoletjenesten til at udvikle praksis og viden om pædagogisk praksis.

Otte veje til en mere praktisk undervisning. Kortene blev præsenteret og brugt i workshoppen ”Når skolen (også) er praktisk”.

Debat og dialog med skolen

Vores arrangementer giver os nye muligheder for at sætte relevant viden i spil og indgå i debat og dialog om udfordringer i skolen, ikke mindst om de praktiske og sanselige dimensioner i fagene. I 2023 har vi afholdt flere arrangementer for lærere end tidligere, og vi forventer i de kommende år at øge vores aktiviteter for lærere. To af årets arrangementer var et symposium om billedkunst og en konference om praktisk og motiverende undervisning.

Symposium: Billedøkologi som forstyrrelse i billedkunst

Kan et kunstmuseum forstyrre undervisning og fagforståelse i valg- og prøvefaget billedkunst? Og kan et fokus på proces frem for produkt og præstation bidrage med perspektiver på centrale udfordringer i skole og uddannelse? De spørgsmål blev udforsket på symposiet `Fra produkt til proces´, som Skoletjenesten afholdt i samarbejde med ARKEN Museum for samtidskunst i november 2023. Ambitionen var at dele viden og igangsætte en debat om, hvordan fokus på proces i undervisning på særlig vis kan bidrage med perspektiver på centrale udfordringer i skolen. Symposiet var målrettet lærere, kommunale konsulenter, skoleledere samt eksterne læringsmiljøer og blev gennemført med ca. 100 deltagere som afslutning på Kreativt Valgfagslaboratorium - et samarbejdsprojekt, hvor billedkunstvalgfagshold fra skoler på Vestegnen har deltaget i nytænkende
billedkunstundervisning (projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal).

Workshop: `Når skolen (også) er praktisk´

Skoletjenesten stod i 2023 for en workshop på konferencen `Når skolen (også) er praktisk: Motivation og deltagelsesmuligheder for alle elever´ arrangeret af
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet. Formålet med konferencen var at understøtte skolelederes og det pædagogiske personales didaktiske og pædagogiske arbejde med en mere praktisk tilgang til læring. I workshoppen fik deltagerne konkrete eksempler på, hvordan eksterne læringsmiljøer integrerer praktiske og sanselige dimensioner i arbejdet med et fagligt stof. Og de fik mulighed for at drøfte, hvordan praktisk og sanselig undervisning på særlig vis kan bidrage til en bredere vifte af deltagelsesmuligheder for eleverne. Her blev de præsenteret for otte måder at arbejde med praktiske dimensioner i undervisningen.

Artiklens fotos er taget af henholdsvis Pia Esmark Hegaard for Skoletjenesten Kolding og Kathrine Noes Sørensen for Vikingeskibsmuseet.

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Måske er du også interesseret i