Vedtægter

Skoletjenestens vedtægter er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 20. april 2020.

NAVN og HJEMSTED

§ 1.

Skoletjenesten er et videncenter, der udvikler, tilrettelægger, gennemfører og deler viden om pædagogisk virksomhed efter disse vedtægter.

§ 2.

Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Herudover samarbejder Skoletjenesten med eksterne læringsmiljøer, kommuner og uddannelsesaktører i hele Danmark.

Stk. 2.

Skoletjenesten er administrativt hjemmehørende i Københavns Kommune, som tillige er ansættelsesmyndighed for Skoletjenestens ledelse og medarbejdere.

FORMÅL

§ 3.

S
koletjenesten er nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer, der arbejder for at gøre kultur, natur og kunst til et grundelement i børn og unges læring og dannelse. Skoletjenestens geografiske arbejdsområde er hele Danmark.

Skoletjenesten skal bidrage til at øge kvaliteten af undervisningen i eksterne læringsmiljøer, samt arbejde for at øge kendskabet til og udbrede brugen af undervisningen i de eksterne læringsmiljøer.

Skoletjenesten er en aktiv ressource for kommuner, eksterne læringsmiljøer, skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og hele denne sektor bredt forstået. Skoletjenesten stiller sin ekspertise til rådighed, hvor der er brug for den, og bidrager til at bringe den i anvendelse.

Stk. 2.

Målgruppen for Skoletjenestens samlede virksomhed er børn i dagtilbud, elever i grundskolen samt unge på ungdomsuddannelser.  

PARTNERSKABSAFTALER/SAMARBEJDSAFTALER

§ 4.

Skoletjenestens virksomhed tilrettelægges i samarbejde med de enkelte eksterne læringsmiljøer, kommuner og øvrige samarbejdspartnere.

Stk. 2.

Mellem Skoletjenesten og de enkelte samarbejdspartnere udfærdiges skriftlige partnerskabsaftaler/ samarbejdsaftaler.

Ved indgåelse af partnerskaber/samarbejdsaftaler formuleres klare kriterier for disse samt aftalernes varighed og finansiering.

En partnerskabs-/samarbejdsaftale kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et skole- eller kalenderår.

Stk. 3.

Partnerskabsaftaler jf. § 4 stk.2, der indebærer lønsum til undervisnings- og udviklingsansvarlige med ansættelse i Skoletjenesten kan godkendes og underskrives af formanden for bestyrelsen.

Stk. 4.

Skoletjenestens leder er bemyndiget til at indgå aftaler vedr. projektsamarbejder og midlertidige ad hoc samarbejder, hvor den pågældende samarbejdspartner afholder de med aftalen forbundne udgifter, udgifterne afholdes via eksterne tilskud, eller ligger inden for Skoletjenestens budget.

FINANSIERING

§ 5.

Skoletjenestens centrale driftsmidler tilvejebringes af Børne- og Undervisningsministeriet, Københavns Kommune, og Frederiksberg Kommune.

Børne- og Undervisningsministeriet bidrager til Skoletjenestens basisdrift med de midler, der med afgørelsen d. 16. juni 2009 for den fremtidige forankring af de tidligere amtslige tilskud – som et led i den samlede aftale mellem KL og Regeringen for kommunernes økonomi for 2010 – fortsat administreres i staten efter 2010.

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune bidrager til Skoletjenestens basisdrift med de midler, der med aftalen med Undervisningsministeriet d. 3. maj 2005 i forbindelse med strukturreformens overgangsperiode blev defineret som kommunale og dermed fortsat udgør basis i Skoletjenestens budget.

Udover de ovenfor nævnte driftsmidler bidrager Børne- og Undervisningsministeriet med et fast ekstra driftstilskud i forbindelse med, at Skoletjenesten fra 2020 får et øget nationalt opdrag.

Stk. 2.

Skoletjenestens driftsmidler kan tillige suppleres ved salg af konsulentydelser, materialer, tilskud fra fonde m.v. samt på enhver efter bestyrelsens skøn velegnet måde.

Stk. 3.

Skoletjenestens driftsmidler udgør en del af de samlede omkostninger i forbindelse med pædagogiske aktiviteter, idet en medfinansiering fra samarbejdspartnere er en forudsætning for samarbejde.

Eventuel deltagerbetaling i form af f.eks. entré og gebyrer indgår som en del af den fælles økonomi for den pædagogiske virksomhed.

BESTYRELSE

§ 6.

Skoletjenestens øverste styrelsesorgan er bestyrelsen. Borgmesteren for Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg er forperson for bestyrelsen.

Stk. 2.

Bestyrelsen består af:

 • Borgmesteren for Københavns Børne- og Ungdomsudvalg
 • Forperson for Frederiksberg Kommunes Undervisningsudvalg
 • 1 repræsentant udpeget af Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden
 • 1 repræsentant udpeget af Kommunekontaktrådet i Region Sjælland

 

Stk. 3.

I bestyrelsens møder deltager:

 • Adm. direktør, Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning
 • 1 repræsentant udpeget af Københavns Børne- og Ungdomsforvaltnings direktion
 • Frederiksberg Kommunes Børne- og Ungedirektør
 • 1 repræsentant udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i region Hovedstaden
 • 1 repræsentant udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i region Sjælland
 • 1 repræsentant for Skoletjenestens samarbejdspartnere, der omfatter naturvidenskab
 • 1 repræsentant for Skoletjenestens samarbejdspartnere, der omfatter kulturhistorie
 • 1 repræsentant for Skoletjenestens samarbejdspartnere, der omfatter billedkunst/æstetiske fag
 • Skoletjenestens leder (sekretær for bestyrelsen).

 

Stk. 4.

Bestyrelsen kan supplere direktørkredsen ved personlig udpegning.

§ 7.

Bestyrelsen afholder normalt 2 møder årligt; som udgangspunkt et møde i oktober og et møde i april.

Stk. 2.

Bestyrelsen behandler Skoletjenestens virksomhed, herunder forslag til ændringer i aktiviteten.

På mødet i april fremlægges regnskab for det foregående kalenderår til godkendelse.

På mødet be­handles endvidere budgetforslag for det næstfølgende kalenderår og budgetoverslag for de efterføl­gende kalenderår.

Budgetforslag og -overslag videresendes med bestyrelsens indstilling til endelig godkendelse i de kommunale myndigheder.

DIREKTØRKREDS

§ 8

Skoletjenestens direktørkreds består af repræsentanter, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 2.

Direktørkredsen består af

 • 1 repræsentant udpeget af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltnings Direktion (mødeleder)
 • Frederiksberg Kommunes Børne- og Ungedirektør
 • 1 repræsentant udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i Region Hovedstaden
 • 1 repræsentant udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i Region Sjælland
 • 1 repræsentant for Skoletjenestens samarbejdspartnere
 • Personligt udpeget/udpegede repræsentant(er)
 • Skoletjenestens leder (sekretær).

 

Stk. 3.

Direktørkredsen afholder møde efter behov.

Stk. 4.

Direktørkredsen kan foretage behandling af løbende anliggender og forberede bestyrelsens møder – herunder udkast til budgetter og regnskab – samt effektuere bestyrelsens beslutninger gennem Sko­letjenestens ledelse.

Stk. 5.

Referater af direktørkredsens møder tilgår bestyrelsen

ADVISORY BOARD

§ 9

Skoletjenestens advisory board består af repræsentanter for sektoren.

Stk. 2.

Advisory board består af

 • 2 repræsentanter udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen, heraf mindst en repræsentant udpeget af i regionerne; Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.
 • 1 repræsentant for Børne- og Undervisningsministeriet
 • 1 repræsentant for Kulturministeriet
 • 1 repræsentant for uddannelsessektoren
 • 1 repræsentant fra Danske Skoleelever
 • 1-2 repræsentanter for relevante nationale aktører

Stk. 3.

Advisory board afholder møde efter behov (2-3 gange årligt).

Stk. 4.

Advisory board giver Skoletjenesten sparring og bidrager til at sikre, at Skoletjenestens aktiviteter kvalificeres og udvikles med et nationalt perspektiv.

ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 10.

Skoletjenesten skal tilstræbe at sikre kontakter til relevante pædagogiske og museale institutioner, organisationer, foreninger og enkeltpersoner af særlig betydning for arbejdet – regionalt, tværregionalt, nationalt og internationalt.

IKRAFTTRÆDELSE

§ 11.

Nærværende vedtægter, der afløser Skoletjenestens vedtægter vedtaget på bestyrelsesmøde d. 3. maj 2011, træder i kraft efter godkendelse i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, KKR og BKF i region Hovedstaden og region Sjælland samt Børne- og Undervisningsministeriet.

Stk. 2.

Udtrædelse af samarbejdet omkring Skoletjenesten kan ske med to års varsel.

Således vedtaget på Skoletjenestens bestyrelsesmøde d. 29. april 2020

Jesper Christensen

Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget

Københavns Kommune

Forperson for Skoletjenestens bestyrelse

Michael Vindfeldt

Forperson for Undervisningsudvalget

Frederiksberg Kommune

Esat Sentürk

Byrådsmedlem

Høje Tåstrup Kommune / KKR Hovedstaden

Lars Damgaard Pedersen

forperson for Børn- og undervisningsudvalget

Sorø Kommune / KKR Sjælland