Marstal Søfartsmuseum

Marinemaleren Jens Erik Carl Rasmussen

Marstal Søfartsmuseum har en stor samling af malerier, skitser og breve af Carl Rasmussen (1841-1893).

Han kom fra Ærø, hvor der var en stærk tradition i søfarten, den valgte han fra og uddannede sig på Kunstakademiet i København. Han rejste to gange til Grønland og er den første af de store grønlandsmalere, der har skildret det grønlandske samfund og landskab. Et andet særpræg er hans virkelighedsnære inspiration fra det maritime miljø, som ses i mange af hans malerier.   

Dette undervisningsmateriale rummer opgaver om at finde oplysninger på museet, reflektere over de oplysninger, eleverne når frem til, samt analysere på malerierne og udtrykke sig om dem med egne ord eller en illustration. 

Det anbefales at printe opgaverne før besøget og udlevere skriveredskaber og evt. underlag til eleverne. Opgaverne er tiltænkt, at eleverne er inddelt i makkerpar eller mindre grupper. 

Her på siden ligger undervisningsmaterialet til fri afbenyttelse, som kan downloades i forbindelse med et besøg på museet. Besøget kan bookes med rundvisning, hvor eleverne efterfølgende besvarer nogle opgaver, eller materialet kan anvendes uden rundviser. 

(En rundvisning koster 600 kr). 

Materialet består af to dele, nemlig noget, I kan lave hjemmefra, og noget, I kan lave på museet:Materiale til forberedelse før besøg på museet

Elevmateriale om Carl Rasmussen til brug som forberedelse før besøg på Marstal Søfartsmuseum

Svarark til Elevmateriale om Carl Rasmussen til brug som forberedelse før besøg på Marstal Søfartsmuseum

Materiale til brug museet:

Opgavehæfte til besøg på museet – Carl Rasmussen

Svarark til Opgavehæfte til besøg på museet – Carl Rasmussen

Dette kan anvendes efter en rundvisning eller uden rundviser, men anbefales i forlængelse af Elevmateriale om Carl Rasmussen.

Opgaver med tema om Brug af lys i Carl Rasmussens malerier – Marstal Søfartsmuseum

Dette er opgaver uden svarark, som med fordel kan anvendes efter en rundvisning om malerierne eller som supplement til anden undervisning i billedkunst eller undervisningstemaer om lys i billeder og/eller malerier.

Fregat i høj sø af Jens Erik Carl Rasmussen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
En supplerende rundvisning koster kr. 600,-

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 6., 7., 8.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Relevante mål udvalgt fra Fælles Mål 2019 for faget dansk og billedkunst, fra Børne- og Undervisningsministeriet. (emu.dk)

DANSK EFTER 4. KLASSETRIN
Fortolkning
Eleven kan undersøge virkemidler.
Eleven kan forklare sin tekstforståelse.
Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres tolkning.
Eleven kan deltage i samtale om teksters kvalitet.
Eleven har viden om måder til at sætte tekster i et tidsperspektiv på.

DANSK EFTER 6. KLASSETRIN
Analyse
Eleven kan sammenfatte sin fortolkning.
Eleven har viden om motiv og tema.
Eleven kan vurdere en tekst i lyset af tekstens samtid.
Eleven kan sætte det læste i forhold til tekstens samtid.

BILLEDKUNST EFTER 3. KLASSETRIN
Analyse
Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder.
Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold.
Eleven har viden om billedopbygning, enkle fagord og begreber.

Fremstilling
Eleven kan tegne ud fra idéer og oplevelser.

BILLEDKUNST EFTER 6. KLASSETRIN
Analyse

Eleven kan analysere farvers virkning i billeder.
Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst.
Eleven har viden om farvers formelle og symbolske betydning i en kulturel kontekst.
Eleven kan vælge mellem forskellige blikpositioner i billedanalysen.
Eleven har viden om billeders kommunikative funktion.
Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder

Fremstilling
Eleven har viden om tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i billeder.
Eleven kan tilføre tegninger stemninger med lys og skygge.

Emu.dk
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Billedkunst_2020.pdf (8.11.2022)
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Dansk.pdf (8.11.2022)

Se alle tilbud fra: